55 6129325

Zobacz inne numery telefonów
Poniższy regulamin określa zasady zakładania i użytkowania usług świadczonych przez GlobNetX Artur Pasikowski, ul. Lachmana 24/23, 09-407 Płock, NIP: 7742670225 (zwanym dalej Operatorem, FC.PL), a podmiotem, na rzecz którego mają być świadczone usługi, zwanym dalej Abonentem.

I. Warunki rejestracji w systemie. II. Warunki korzystania z Serwera III. Zakończenie współpracy IV. Postanowienia końcowe