055 6129325

Zobacz inne numery telefonów
Poniższy regulamin określa zasady zakładania i użytkowania usług świadczonych przez GlobNetX (zwanym dalej Operatorem), a podmiotem, na rzecz którego mają być świadczone usługi, zwanym dalej Abonentem.

I. Warunki rejestracji w systemie. II. Warunki korzystania z Serwera III. Zakończenie współpracy IV. Postanowienia końcowe